• +48 519 307 206
 • michalina.polanska@wp.pl

PRAWO KARNE

W zakresie prawa karnego zajmuję się obroną w sprawach:

 • karnych,
 • karnoskarbowych
 • w sprawach o wykroczenia

zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jaki i przed Sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Nadto występuję w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych i świadków na etapie postępowania przygotowawczego, a także oskarżycieli posiłkowych i subsydiarnych na etapie postępowania sądowego.

W zakres moich usług wchodzi również sporządzanie pism procesowych m.in.:

 • prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • środków odwoławczych od zarządzeń i postanowień oraz wyroków (zażaleń, apelacji, kasacji),
 • wniosków o uchylenie środka zapobiegawczego, np. w postaci tymczasowego aresztowania,
 • wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE),
 • wniosków o zawieszenie wykonania kary,
 • wniosków o odroczenie wykonania kary,
 • wniosków o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • wniosków o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
 • wniosków o wydanie wyroku łącznego.